Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Talige verschillen op de Coca Cola website: Engeland vs. Amerika

cola

Deze nota bevat een contrastief onderzoek naar de talige verschillen op de Engelse en de Amerikaanse website van de Coca Cola Company. De Coca Cola Company is een multinational die over de hele wereld gevestigd is. Ze maken gebruik van een gestandaardiseerd product, wat inhoud dat overal dezelfde producten worden verkocht.

In dit onderzoek wordt onderzocht of de Coca Cola Company de teksten van hun website aanpast aan de culturele verschillen per land. Het onderzoek betreft een corpusonderzoek waarin de Amerikaanse en de Engelse “Mission, Vision and Values”-pagina’s worden  vergeleken. De onderzoeksvraag luidt:

‘’In hoeverre verschillen de “Mission, Vision and Values” pagina’s op de website van Coca Cola tussen Engeland en de Verenigde Staten wat betreft ‘orientation towards content’ en ‘orientation towards persons’?’’.

Om deze vraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van een pragmatisch analysemodel. Om dit model toe te kunnen passen, zijn alle zinnen van de teksten  afzonderlijk genummerd en in een tabel geplaatst. Vervolgens zijn de teksthandelingen beoordeeld als op content of op person gericht, waarna deze verder zijn onderverdeeld in verschillende categorieën zoals symbolisch en deiktisch.

Uit de resultaten bleek dat de teksthandelingen van beide landenpagina’s bijna alleen maar als orientation towards content werden beoordeeld. Om eventuele talige verschillen te kunnen koppelen aan culturele verschillen werd er gebruik gemaakt van de dimensies van Hofstede. Doordat er geen grote verschillen tussen de pagina’s zijn waargenomen kan er niet worden vastgesteld dat de Coca Cola Company haar webpagina’s aan de culturele verschillen per land aanpast. Voor eventueel vervolgonderzoek zouden meerdere pagina’s van meerdere landen kunnen worden vergeleken.

Reageer: