Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Moslims op de website van de PVV

PVVDe multiculturele samenleving heeft de laatste jaren gezorgd voor een toenemende negatieve houding ten opzichte van verschillen tussen allochtonen en autochtonen. Er zijn veel negatieve berichten te vinden over allochtonen en met name moslims. Vooral moslims zijn vaak middelpunt van debat.

Ook in de politiek speelt dit debat een grote rol. Het beeld van moslims dat daarbij wordt gevormd is erg interessant. Het doel van ons onderzoek is om duidelijkheid te krijgen over een manier waarop die beeldvorming kan plaatsvinden. Wij hebben het discours van tien recente berichten met betrekking tot moslims op de website van de PVV geanalyseerd. We hebben daarbij geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag hoe de PVV moslims op haar partijwebsite representeert.

Uit de analyse bleek dat er veel alternatieve benamingen worden gebruikt om moslims aan te duiden. Veel van deze benamingen hebben een negatieve lading of worden gebruikt binnen een negatieve strekking. Uit de analyse komen drie categorieën naar voren die aangeven hoe moslims doorgaans op de partijwebsite worden gerepresenteerd: als migranten, als mogelijke misdadigers of als leden van een afgezonderde vreemde groep. Maar liefst 40 van de 43 uitingen uit de berichten die betrekking hadden op moslims konden onder minstens een van deze categorieën worden ondergebracht.

We hebben geconcludeerd dat de islam en moslims allereerst lijken te worden versimpeld. Bepaalde uitingen kunnen stereotyperend worden genoemd en de islam wordt essentialistisch voorgesteld. Ook worden moslims vaak als een serieus gevaar neergezet voor de samenleving. Daarbij wordt  ingespeeld op emoties en vooral angst van het publiek. De PVV bleek informatie te verschaffen binnen een bepaald frame, waarbij grote aandacht gaat naar negatieve onderwerpen die direct met moslims en de islam worden verbonden. Tot slot wordt een scheiding gemaakt tussen moslims enerzijds en ‘de Nederlanders’ anderzijds, waarbij ‘de Nederlanders’ superieur worden neergezet in vergelijking met moslims. De PVV kan met deze constructie van het beeld van moslims invloed uitoefenen op het algemeen beeld rondom moslims.

Onze bevindingen indiceren dus een erg eenzijdige representatie van moslims op de website van de PVV. Een ongenuanceerd beeld wordt gegeven, waarbij negatieve aspecten overbelicht worden en direct in verband worden gebracht met moslims. Het is belangrijk dat kiezers zich bewust zijn van deze gekleurde manier van beeldvorming door de PVV en het beeld dat van moslims wordt geschetst niet zonder denken overnemen. Enkel zo kan een weloverwogen politieke beslissing worden gemaakt.

 

Reageer: